top of page
Cenník stomatologických výkonov 

Platný od 14. 03. 2022

Doplatok predstavuje rozdiel medzi cenou zubnej ambulancie a úhradou zo zdravotnej poisťovne (ZP) podľa výkonov. Úhrada ZP je násobok najvyššej aktuálnej ceny bodu spomedzi všetkých ZP a bodovej hodnoty výkonu zaokrúhlenej smerom nadol.

 

Pri liečbe pacientov používame bezkompromisne najnovšie poznatky v oblasti medicíny a preto využívame nadštandardné postupy ošetrenia a najmodernejšie materiálno-technické zabezpečenie. Prístrojové, nástrojové a materiálové vybavenie vyhovuje najnovším požiadavkám a trendom vybavenia stomatologickej ambulancie.  Všetky výkony a ceny sú vopred konzultované s pacientom a po odsúhlasení pacientom aj realizované.

bottom of page